Boka Kotorska kao jedini fjord na mediteranu, u julu 2000. godine uvrštena je u jedan od 25 najljepših fjordova na svijetu, s tim što se ostali nalaze uglavnom u Skandinaviji. Na samom vrhu Bokokotorskog zaliva smješten je Kotor. Ovdje se istorija prati u kontinuitetu od najstarijih vremena. U okolnim pećinama nađeni su tragovi ljudskog postojanja iz doba neolita u obliku različitih alatki i pribora, i crteža na zidovima pećina kao što su Lipci kod Risna.

U antičko doba Ilirska plemenska država je bila prva organizovana ljudska zajednica na ovim prostorima. Krajem III vijeka p.n.e. počinju rimska osvajanja i od 169. god. p.n.e. ovim prostorima vlada Rim, a zatim Vizantija. Prva slovenska plemena dolaze u VII vijeku. Prva slovenska država bila je Duklja, a zatim Zeta. Od kraja XII vijeka Kotorom vladaju članovi dinastije Nemanjića, a od 1420. godine Mletačka Republika, sve do 1797. godine kada Evropu potresaju Napoleonovi ratovi. Nakon burnog perioda od 1797-1814 god., kada na ovim prostorima naizmjenično vladaju Rusi, Francuzi, Austrija i Crnogorci. Na Bečkom kongresu 1814. godine Kotor ulazi u sastav Austrougarske monarhije i ostaje pod vlašću austrougarske sve do 1918. godine kada ova oblast pripada Jugoslaviji, i dijeli sudbinu njenih naroda sve do danas.

Kao rijetko gdje, u Kotoru su sačuvani tragovi minulih epoha. Zbog jedinstvene mješavine različitih kulturnih uticaja Kotor je 1979. godine upisan u spisak svjetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Najrazvijenija privredna grana na ovom području bila je trgovina i pomorstvo. Pomorci su donosili različite proizvode iz prekomorskih zemalja i ramjenjivali ih za svoje potrepštine. Na taj način Kotor je postao jedan od značajnijih trgovačkih centara na ovom dijelu Jadrana.